falude image 0000 88b391 330x330 - کيس کامپيوتر تسکو مدل TC VA-4614
مشکی
بستن

کيس کامپيوتر تسکو مدل TC VA-4614

366,700 تومان
 • جایگاه دکمه پاور و ریست بالای پنل
 • حاشیه های داخلی لیزرکاری شده، جهت جلوگیری از بریدگی دست
falude image 0002 e7ec17 330x330 - کيس کامپيوتر تسکو مدل TC MA-4450
مشکی
بستن

کيس کامپيوتر تسکو مدل TC MA-4450

152,300 تومان
 • جایگاه دکمه پاور قسمت میانی و ریست بالای پنل
 • حاشیه های داخلی لیزرکاری شده، جهت جلوگیری از بریدگی دست
falude image 0002 059011 1 330x330 - کيس کامپيوتر تسکو مدل TC MA-4460N-USB3
مشکی
بستن

کيس کامپيوتر تسکو مدل TC MA-4460N-USB3

169,200 تومان
 • جایگاه دکمه پاور بالا و ریست قسمت میانی پنل
 • حاشیه های داخلی لیزرکاری شده، جهت جلوگیری از بریدگی دست
falude image 0000 tsco tc 4458 ma case 330x330 - کيس کامپيوتر تسکو مدل TC MA-4458
مشکی
بستن

کيس کامپيوتر تسکو مدل TC MA-4458

152,300 تومان
 • جایگاه دکمه پاور پایین و ریست قسمت میانی پنل
 • حاشیه های داخلی لیزرکاری شده، جهت جلوگیری از بریدگی دست
falude image 0002 67f57c 330x330 - کيس کامپيوتر تسکو مدل TC MA-4456
مشکی
بستن

کيس کامپيوتر تسکو مدل TC MA-4456

152,300 تومان
 • جایگاه دکمه پاور بالا و ریست قسمت میانی پنل
 • حاشیه های داخلی لیزرکاری شده، جهت جلوگیری از بریدگی دست
falude image 0002 8a723b 330x330 - کيس کامپيوتر تسکو مدل TC MA-4454
مشکی
بستن

کيس کامپيوتر تسکو مدل TC MA-4454

152,300 تومان
 • جایگاه دکمه پاور و ریست قسمت میانی پنل
 • حاشیه های داخلی لیزرکاری شده، جهت جلوگیری از بریدگی دست
falude image 0001 610efc 330x330 - کيس کامپيوتر تسکو مدل TC MA-4452
مشکی
بستن

کيس کامپيوتر تسکو مدل TC MA-4452

152,300 تومان
 • جایگاه دکمه پاور و ریست بالای پنل
 • حاشیه های داخلی لیزرکاری شده، جهت جلوگیری از بریدگی دست
falude image 0001 tsco tc 4468 ma case 330x330 - کيس کامپيوتر تسکو مدل TC MA-4468
مشکی
بستن

کيس کامپيوتر تسکو مدل TC MA-4468

161,900 تومان
 • جایگاه دکمه پاور و ریست بالای پنل
 • حاشیه های داخلی لیزرکاری شده، جهت جلوگیری از بریدگی دست
falude image 0002 6602bf 330x330 - کيس کامپيوتر تسکو مدل TC MA-4466
مشکی
بستن

کيس کامپيوتر تسکو مدل TC MA-4466

157,500 تومان
 • جایگاه دکمه پاور بالا و ریست قسمت میانی پنل
 • حاشیه های داخلی لیزرکاری شده، جهت جلوگیری از بریدگی دست
falude image 0001 f6f2ee 330x330 - کيس کامپيوتر تسکو مدل TC MA-4462
مشکی
بستن

کيس کامپيوتر تسکو مدل TC MA-4462

157,500 تومان
 • جایگاه دکمه پاور و ریست، قسمت میانی پنل
 • حاشیه های داخلی لیزرکاری شده، جهت جلوگیری از بریدگی دست

کيس کامپيوتر تسکو مدل TC VA-4612

 • جایگاه دکمه پاور و ریست بالای پنل
 • حاشیه های داخلی لیزرکاری شده، جهت جلوگیری از بریدگی دست

کيس کامپيوتر تسکو مدل TC LA-4405

 • جایگاه دکمه پاور و ریست بالای پنل
 • حاشیه های داخلی لیزرکاری شده، جهت جلوگیری از بریدگی دست

کيس کامپيوتر تسکو مدل TC LA-4435

 • جایگاه دکمه پاور پایین و ریست قسمت میانی پنل
 • حاشیه های داخلی لیزرکاری شده، جهت جلوگیری از بریدگی دست

کيس کامپيوتر تسکو مدل TC LA-4068

 • جایگاه دکمه پاور و ریست بالای پنل
 • حاشیه های داخلی لیزرکاری شده، جهت جلوگیری از بریدگی دست

کيس کامپيوتر تسکو مدل TC MA-4472

 • جایگاه دکمه پاور و ریست بالای پنل
 • حاشیه های داخلی لیزرکاری شده، جهت جلوگیری از بریدگی دست

کيس کامپيوتر تسکو مدل TC MA-4470

 • جایگاه دکمه پاور بالا و ریست قسمت میانی پنل
 • حاشیه های داخلی لیزرکاری شده، جهت جلوگیری از بریدگی دست