کارت حافظه microSDHC سن ديسک Extreme PRO 128GB Class 10

430,000 تومان
ظرفیت: 32 گیگابایتسرعت خواندن: 48 مگابایت بر ثانیه معادل 320Xاستاندارد سرعت: UHS-I U1,Class 10پشتیبانی از فرمت Full HD

کارت حافظه microSDHC سن ديسک Extreme PRO 64GB Class 10

1,800,000 تومان
ظرفیت: 32 گیگابایتسرعت خواندن: 48 مگابایت بر ثانیه معادل 320Xاستاندارد سرعت: UHS-I U1,Class 10پشتیبانی از فرمت Full HD

کارت حافظه microSDHC سن ديسک Extreme PRO 32GB Class 10

123,000 تومان
ظرفیت: 32 گیگابایتسرعت خواندن: 48 مگابایت بر ثانیه معادل 320Xاستاندارد سرعت: UHS-I U1,Class 10پشتیبانی از فرمت Full HD

کارت حافظه SDXC سن ديسک Extreme Pro V30 UHS-I 256GB Class 10

883,000 تومان
ظرفیت: 32 گیگابایتسرعت خواندن: 48 مگابایت بر ثانیه معادل 320Xاستاندارد سرعت: UHS-I U1,Class 10پشتیبانی از فرمت Full HD

کارت حافظه SDXC سن ديسک Extreme Pro V30 UHS-I 128GB Class 10

444,000 تومان
ظرفیت: 32 گیگابایتسرعت خواندن: 48 مگابایت بر ثانیه معادل 320Xاستاندارد سرعت: UHS-I U1,Class 10پشتیبانی از فرمت Full HD

کارت حافظه SDXC سن ديسک Extreme Pro V30 UHS-I 64GB Class 10

251,000 تومان
ظرفیت: 32 گیگابایتسرعت خواندن: 48 مگابایت بر ثانیه معادل 320Xاستاندارد سرعت: UHS-I U1,Class 10پشتیبانی از فرمت Full HD

کارت حافظه SDXC سن ديسک Extreme Pro V30 UHS-I 32GB Class 10

133,000 تومان
ظرفیت: 32 گیگابایتسرعت خواندن: 48 مگابایت بر ثانیه معادل 320Xاستاندارد سرعت: UHS-I U1,Class 10پشتیبانی از فرمت Full HD

کارت حافظه microSDHC سن ديسک Ultra 32GB Class 10

62,000 تومان
ظرفیت: 32 گیگابایتسرعت خواندن: 80 مگابایت بر ثانیه معادل 533Xاستاندارد سرعت: UHS-I U1,Class 10پشتیبانی از فرمت Full HD

کارت حافظه microSDHC سن ديسک Ultra 16GB Class 10

34,000 تومان
ظرفیت: 16 گیگابایتسرعت خواندن: 48 مگابایت بر ثانیه معادل 320Xاستاندارد سرعت: UHS-I U1,Class 10پشتیبانی از فرمت Full HD

کارت حافظه SDXC سن ديسک Ultra 64GB Class 10

ظرفیت: 32 گیگابایتسرعت خواندن: 48 مگابایت بر ثانیه معادل 320Xاستاندارد سرعت: UHS-I U1,Class 10پشتیبانی از فرمت Full HD

کارت حافظه SDHC سن ديسک Ultra 32GB Class 10

ظرفیت: 32 گیگابایتسرعت خواندن: 48 مگابایت بر ثانیه معادل 320Xاستاندارد سرعت: UHS-I U1,Class 10پشتیبانی از فرمت Full HD

کارت حافظه SDHC سن ديسک Ultra 16GB Class 10

ظرفیت: 32 گیگابایتسرعت خواندن: 48 مگابایت بر ثانیه معادل 320Xاستاندارد سرعت: UHS-I U1,Class 10پشتیبانی از فرمت Full HD